รับออกแบบโรงแรม,รับออกแบบโรงแรม,บริษัทสถาปนิก

อาคารสีเขียว (Green Building) อาคารที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มนุษย์ได้สร้างมลพิษต่อโลกใบนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นทั้งสาเหตุที่ทำให้โลกเราเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสาเหตุที่ก่อมลพิษให้กับโลกของเราอย่างมากด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในฐานะมนุษย์เราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และร่วมฟื้นฟูธรรมชาติได้ โดยปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและนำกระบวนการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้โลกเรามีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นมาใช้ โดยอาคารสีเขียว (Green Building) เป็นหนึ่งกระบวนการที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการก่อสร้างและกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ

 

อาคารสีเขียวนั้นประกอบด้วยโครงสร้างอาคารและกระบวนการที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของอาคาร ตั้งแต่กระบวนการวางแผนไปจนถึงการออกแบบ, การก่อสร้าง, การใช้งาน, การบำรุงรักษา, การปรับปรุง, และการรื้อถอน ซึ่งผู้รับเหมา, สถาปนิก, วิศวกร, และลูกค้าต้องมีการดูแลกระบวนเหล่านี้อย่างใกล้ชิดตลอดทุกขั้นตอนของโครงการ

 

อาคารสีเขียวเป็นแนวคิดที่มากกว่าคำว่าสถาปัตยกรรม โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นในทางที่ผิดและเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารสีเขียวประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

 

▪ มีการใช้พลังงาน, น้ำและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

▪ มีการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์

▪ มีการใช้มาตรการลดมลพิษและของเสีย รวมถึงการนำวัสดุมาใช้ซ้ำและการรีไซเคิล

▪ มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี

▪ มีการใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษ, ถูกหลักจริยธรรมและมีความยั่งยืน

▪ มีการพิจารณาสภาพแวดล้อมในการออกแบบ, การก่อสร้างและการใช้งาน

▪ มีการพิจารณาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในการออกแบบ, การก่อสร้างและการใช้งาน

▪ มีการออกแบบที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

หลักเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวทั่วโลก

 

Leadership in Energy and Environmental Design หรือ (LEED) คือระบบที่ใช้ประเมินอาคารสีเขียวด้านการการออกแบบ, การก่อสร้าง, การใช้งาน, และการบำรุงรักษาอาคารสีเขียวซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสภาอาคารสีเขียวของสหรัฐอเมริกา

 

ส่วนระบบอื่น ๆ ที่ใช้ประเมินความยั่งยืนของอาคารก็ยังมี British BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ที่ใช้สำหรับประเมินอาคารและโครงการขนาดใหญ่

 

และในปัจจุบันนี้ World Green Building Council กำลังทำการวิจัยเรื่องผลกระทบของอาคารสีเขียวที่มีต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและยังมีการทำงานร่วมกับธนาคารโลกเพื่อส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารสีเขียวใหม่ ๆ เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) และ Market Transformation Program and certification อีกด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีระบบการประเมินอื่น ๆ เช่น Green Star ในประเทศออสเตรเลียและ Green Building Index (GBI) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในประเทศมาเลเซีย

 

อาคารทุกอาคารสามารถเป็นอาคารสีเขียวได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน, สำนักงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ที่ทำการชุมชน, หรืออาคารประเภทอื่น ๆ หากอาคารนั้นมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าอาคารสีเขียวทุกอาคารไม่จำเป็นต้องมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ล้วนมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น สภาพภูมิอากาศ, วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม, ประเภทอาคารและอายุการใช้งานของอาคาร, รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกัน

 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_building

 

https://www.worldgbc.org/what-green-building

 

http://www.cpgroup.com.au/what-is-green-building-and-what-makes-it-environmentally-sustainable.php 

 

09-jta-architect_comLAYLA